5
1
0
#11 – nigiri sushi – chutoro, shiro ebi, uni