8
0
0
chirashi don – 2 toro, 2 hotate, 2 shake, 2 kajiki. 2 hirame, 2 kampachi, 2 tamago, uni, botan ebi,