Sakae Teppanyaki

Sakae Teppanyaki
Address : Parkway Parade, 80 Marine Parade Road #B1-84B/C, Marine Parade, 449269
Phone No. : 6348 6218