Sakae Teppanyaki

Sakae Teppanyaki
Address : Lot 1, 21 Choa Chu Kang Ave 4 #03-10/11, Choa Chu Kang, 689812
Phone No. : 6764 3678