Xing Long Dou Hua Shui兴隆豆花水

Xing Long Dou Hua Shui
Address : Whampoa Makan Place, 91 Whampoa Drive #01-17, Balestier, 320091