Flying Monkey

Flying Monkey
Address : 67 Bussorah Street, Bugis, 199480
Phone No. : 8741 6158