Osahime Sushi Bar & Restaurant

Osahime Sushi Bar & Restaurant
Address : Golden Shoe Car Park, 50 Market St #01-25/26, Raffles Place, 048940
Phone No. : 6227 0331