Zhen Shang Handmade Pau, Dim Sum

Zhen Shang Handmade Pau, Dim Sum
Address : 3G Coffee @ Shun Li, 61 Kaki Bukit Ave 1, Kaki Bukit, 417943