Gyu-Kaku Japanese BBQ Restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ Restaurant
Address : Anchorpoint, 368 Alexandra Road, Alexandra, 159952
Phone No. : 6479 4001