Mei Wei Fried Fish Soup - Fujo Eating House美味扎鱼汤

Mei Wei Fried Fish Soup - Fujo Eating House
Address : Blk 618 Yishun Ring Road #01-3232, Yishun, 760618