Xian De Lai鲜得来

Xian De Lai
Address : 20 Cheong Chin Nam Road, Bukit Timah, 599744
Phone No. : 6468 3774