Xin Xian Rou Cuo Mian - Koufu新鮮肉脞面

Xin Xian Rou Cuo Mian - Koufu
Address : Blk 478 Tampines St 44 #01-221, Tampines, 520478