Lao Wu Jing Qi Shen Cai Fan老伍经齐什菜饭

Lao Wu Jing Qi Shen Cai Fan
Address : Blk 16 Bedok South Road #01-32, Bedok, 460016