The Magic of Chongqing Hot Pot重庆火锅馆

The Magic of Chongqing Hot Pot
Address : Tanglin Shopping Centre, 19 Tanglin Road #04-06/07, Tanglin, 247909
Phone No. : 6734 8135