Shabu Sai

Shabu Sai
Address : Suntec City Mall, 3 Temasek Boulevard #B1-133, City Hall, 038983